Optagelse

Læs mere om adgangskravene nedenfor. De er beskrevet ud fra, hvilken gymnasial uddannelse, du søger optagelse til og hvornår.

Optagelse efter tidsfrist

Hvis du ønsker at søge om optagelse efter tidsfristens udløb, bedes du kontakte uddannelsesleder Christian Hansen.

E-mail: ch@tgy.dk
Telefon: 45 11 53 53

Optagelse på STX i 2018

For at være sikker på at blive optaget (dvs. have retskrav) på en 3-årig gymnasial uddannelse i 2018 skal du være vurderet uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

 • Have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau
 • Have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler, og herunder aflægge prøve i tysk eller fransk, hvis faget er blevet udtrukket til prøve
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i folkeskolen eller anden undervisning på tilsvarende niveau fra 6. til mindst 9. klasse (for dig, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15) eller i 2-4 år, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver (for dig, der gik i 7., 8. eller 9. klasse i skoleåret 2014-15.)

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du både følge undervisning og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik.

Du kan aflægge prøverne enten som 9. klasseprøver eller som 10. klasseprøver.

Hvis du vælger at aflægge 10. klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

Hvilke fag er bunde prøvefag?
Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på uvm.dk.

Optagelse efter konkret vurdering

Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en faglig test i et eller flere fag, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Du skal til obligatorisk optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget. Optagelsesprøven afholdes i maj. Den består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi.

Optagelse på HF fra 9. klasse i 2018

For at blive optaget på den 2-årige hf fra 9. klasse i 2018 skal du have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Derudover skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat. Det er en proces, der starter i 8. klasse. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i folkeskolen eller undervisning på tilsvarende niveau fra 6. – 9. klasse (for dig, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15.)
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klasse
 • Opnå mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.

Hvilke fag er bunde prøvefag?
Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på uvm.dk.

Optagelse på HF fra 10. klasse i 2018

For at have retskrav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) i 2018 skal du være vurderet uddannelsesparat og have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse. Derudover skal du:

 • Have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller have gennemført anden undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolens 10. klasse
 • Have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • Have aflagt folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i folkeskolen eller undervisning på tilsvarende niveau i 2-4 år, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver (for dig, der gik i 7., 8. eller 9. klasse i skoleåret 2014-15), og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse.

Hvilke fag er bunde prøvefag?
Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på uvm.dk.

Andre veje 
Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du mangler en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver eller 10. klasse-prøver. Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse.

Du kan også blive optaget, hvis du er gået ud af skolen og i stedet har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.